महत्त्वाचे राज्य शासकीय संकेतस्थळे

 अ. क्र   माहिती विषय
  वेब-दुवा (लिंक) / संकेतस्थळ
  मुंबई शहर जिल्हा मुख्यालय  
  http://mumbaicity.nic.in/index.htm
  राजभवन, मुंबई
  http://rajbhavan.maharashtra.gov.in/
  एस.आर.ए अर्थात झोपडपट्टी
  पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई
  http://www.sra.gov.in/
  मुंबई उपनगर जिल्हा मुख्यालय  
  http://mumbaisuburban.gov.in/
  हाफकिन इन्स्टीट्यूट, मुंबई   http://www.vaccinehaffkine.com/
  मुंबई जिल्हा एडस नियंत्रण   http://www.mdacs.org/
  महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
  http://mpcb.gov.in/
  एम.एम.आर.डि, मुंबई
  http://www.mmrda.maharashtra.gov.in/
  मुंबई डिझेस्टरमॅनेजमेंट प्लान
  http://mdmu.maharashtra.gov.in/pages/Mumbai/
  mumbaiplanShow.php
१०   महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ
  http://www.maharashtratourism.gov.in/MTDC/index/index.aspx
   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com