विद्यमान कार्यकारी मंडळ

     विद्यमान कार्यकारी मंडळ


 


अध्यक्ष 

श्री. नरेंद्र वि. वाबळे
१०९
, घोडपदेव, भोगले मार्ग,
वाबळे चौक, मुंबई - ४०० ०३३.
भ्रमणध्वनी : ९८२०१५२९३६
ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


उपाध्यक्ष 

श्री. संजय गणपत परब
ए/२०२
, अशोका टॉवर, कुलुपवाडी,
बोरिवली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६६.
भ्रमणध्वनी :  ९८६९४०१७३४
ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


उपाध्यक्ष
श्री. सुधाकर काश्यप
सिद्धीविनायक दर्शन को.हौ.सो.लि.
सी. विंग, फ्लॅट नं. १०७, पहिला मजला, जे.आर. बोरीचा मार्ग, सातरस्ता, कस्तुरबा हॉस्पिटलजवळ, मुंबई - ४०००११.
भ्रमणध्वनी : ९९३०३६०५४१
ईमेल :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


कार्यवाह 

श्री. संदीप चव्हाण
एच-१६, फ्लॅट-६०२, आशियाना प्रेस एन्क्लेव्ह,
प्रतीक्षानगर, सायन, मुंबई - ४०० ०२२.
भ्रमणध्वनी : ९९३०३६०४३१
ईमेल :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


संयुक्त कार्यवाह

श्री. सुरेश वडवलकर
१०२, ए/बाबा व्हिला, पहिला मजला, 
प्लॉट नं. ९०/९१, सेक्टर १० ए, वाशी
नवी मुंबई - ४०० ७०९
भ्रमणध्वनी : ९८६९५८३०००
ईमेल :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


कोषाध्यक्ष
  
श्री. मंगेश सदाशिव वरवडेकर
कामगार नगर नं. २
, रुम नं. ४२,
न्यू प्रभादेवी रोड, मुंबई - ४०० ०२५
भ्रमणध्वनी : ९३२४६४३६२४
ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


कार्यकारिणी सदस्य

श्री. विष्णू सोनवणे
८७८०/२२५
, कन्नमवार नगर -१,
विक्रोळी (पू), मुंबई - ४०००८३
भ्रमणध्वनी : ९८७०९०१२२८
ईमेल :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 


कार्यकारिणी सदस्य

श्री. जगदीश शि. भोवड
४०२, ए-सोरटी सोमनाथ को.ऑप. हॉ. सो. लि.
कांदरपाडा लिंक रोड, मॅक्डोनाल्ड्ससमोर,
दहिसर (प), मुंबई - ४०० ०६७.
भ्रमणध्वनी : ९९६९३५०४३६
ईमेल :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 


कार्यकारिणी सदस्य
श्री. महेश विश्वनाथ विचारे
१४४/बी, डिसुझा हाऊस,
वारसलेन, वरळी कोळीवाडा, वरळी, 
मुंबई - ४०००३०.
भ्रमणध्वनी : ९८१९७७१५०४
ईमेल :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


कार्यकारिणी सदस्य
श्रीमती स्वाती संजय घोसाळकर
२/९०१
, कोले कल्याण पोलीस संकुल
निरॉन हॉस्पीटलच्या जवळ, कदमवाडी, वाकोला.
सांताक्रूझ (पू.), मुंबई - ४०००५८.
भ्रमणध्वनी : ९९३०३६०४३२
ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 


कार्यकारिणी सदस्य
श्री. भीमराव अर्जुन गवळी
चाळ नं. ९
, रुम. नं. २, साईज्योत कॉलनी, शिर्डीनगर, सेंट्रल बँकेजवळ,
मलंग रोड, नांदिवली, कल्याण (पूर्व)
भ्रमणध्वनी : ७७३८२४४८१४
ईमेल :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


कार्यकारिणी सदस्य
श्री. गजानन सावंत
प्रेस एन्क्लेव्ह 'आरंभ', एम. ९, बी-६०२, सुंदरविहार हॉटेलजवळ, प्रतिक्षानगर,
सायन (पू), मुंबई - ४०० ०२२.
भ्रमणध्वनी : ९८६९६९२१८१
ईमेल :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 कार्यकारिणी सदस्य
श्री. प्रशांत हरिश्चंद्र नाडकर
एच. १७, ३०३, प्रेस एन्क्लेव्ह, को. हौ. सो. लि.
प्रतिक्षानगर, सायन, मुंबई - ४०० ०२२.
भ्रमणध्वनी : ९८६९४७८१७७
ईमेल :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


कार्यकारिणी सदस्य

श्री. शैलेंद्र शिर्के

ए-५
, स्काय लाईन, पत्रकारनगर सोसायटी,
बिम्स पॅरेडाईज शाळेजवळ, मीठबंदर रोड,
कोपरी, ठाणे (पूर्व),
भ्रमणध्वनी : ९९८७०६३६९९
ईमेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 


कार्यकारिणी सदस्य

श्री. प्रमोद तेंडुलकर

३०२
, ट्यूलिप्स अपार्टमेंट,
पोस्ट ऑफीसजवळ, श्रीकृष्ण नगर,
बोरिवली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६६.
भ्रमणध्वनी : ९९६९३७४९३०
ईमेल :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com