पत्रकार परिषद व कार्यक्रमांसाठी सभागृह


पत्रकार संघात विविध कार्यक्रम होत असतात. पत्रकार संघात उपलब्ध असलेले सभागृह विविध कार्यक्रम/पत्रकार परिषद साठी भाड्यांने दिले जाते त्यांचे दरपत्रक ( एका दृष्टीक्षेत्रात) पाहता येईल.

   

सभागृह तपशील  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com