सह सदस्य सूची १

 • २१. सौ. संगीता शरद वझे
  १/५१, शिवस्मृती, जयप्रकाश नगर,
  गोरेगाव जिमखान्याजवळ,
  गोरेगाव (पूर्व)
  मुंबई - ४०० ०६३.
  दूरध्वनी : २६८६४७३४ / ९८२११८८८२५
 • २२. सौ. संध्या सुहास पटवर्धन
  ५४, दीक्षित निवास,
  केळूसकर मार्ग (उत्तर )
  शिवाजी पार्क, मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४४५४०८१ / ५६०४८८०८

 • २३. श्री. सतीश रामचंद्र कोर्डे
  ५०१, कल्पतरु, डॉ. एस. एस. राव मार्ग,
  महात्मा गांधी रुग्णालयाजवळ,
  लालबाग, मुंबई - ४०० ०१२.

 • २४. श्री. नामदेव देवराम कदम
  पेंटा गॅलॅक्सी, डी - १०४,
  फायर ब्रिगेडसमोर, अॅंटॉप हिल,
  मुंबई - ४०० ०३७.
  दूरध्वनी : ९८२१५४२००१
 • २५. श्रीमती वीणा विश्वानाथ दाभोळकर
  ९/६०३, इंडस् को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी,
  ओशिवरा म्हाडा कॉम्प्लेक्स, अंधेरी (प.)
  मुंबई - ४०० ०५३.
  दूरध्वनी : ९८२०००९९४२
 • २६. श्री. स्वामीकुमार वासुदेव बाणावलीकर
  १/ए, नवइंद्रप्रस्थ सोसायटी,
  साळवीवाडीजवळ, मिठागर क्रॉस रोड.
  मुलु्ंड (पूर्व ), मुंबई - ४०० ०८१.
  दूरध्वनी : ६५८२२५४७ / ९८२०३१०७६३
 • २७. श्री. मारुती किसन विश्वासराव
  ३१/६२२, नाडकर्णी पार्क,
  न्यू कॉलनी, एम. बी. पी. टी.
  वडाळा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०३७
  दूरध्वनी : २४१५६५०५ / ९८६९०२०८५८
 • २८. श्री. विजय तुळशीराम कदम
  ५०३/४ अ, गुरुदत्त सोसायटी,
  म्हाडा कॉलनी, चुनाभट्टी (पूर्व),
  स्वदेशी मिल रोड, मुंबई - ४०० ०२२.
  दूरध्वनी : २४०५१३१४ / ९८९२३५४३८२
 • २९. श्री. विजय धर्मराज रणदिवे
  २२/४३५, नवीन नाडकर्णी पार्क,
  वडाळा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०३७
  दूरध्वनी : ९८६९९८८०३८
 • ३०. श्री. गोपाळ मधुकर बोधे
  १९, रामकृष्ण सोसायटी, खेरवाडी,
  वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.
  दूरध्वनी : २६४७४५२७ / ९८६९३८८२४७
 • ३१. श्री. संजय भुस्कुटे
  फ्लॅट नं. २०१, नॅशनल रिजन्सी,
  पंचमुखी मारुती मंदीराजवळ,
  तक्का, मु. पो. ता. पनवेल
 • ३२. श्री.  विकास दत्ताराम नाईक
  बी/३०१, साईश्रद्धा, अमोल सोसायटी जवळ,
  मुलुंड (पूर्व), मुंबई - ४०० ०८१.
  दूरध्वनी : २१६३२६४८ / ९८६९३३९३२५
 • ३३. श्री. दिनेशचंद्र नामदेव हुलवळे
  ७/२, मोदीसिंग चाळ,
  शिवनेर शेजारी, भटवाडी,
  घाटकोपर (प.), मुंबई - ४०००८४.
  दूरध्वनी : २५१३०९५१ / ९८९२८६१६३५

 • ३४. श्री. किशोर शंकर धारगळकर
  अशोक नगर (नविन),
  विंग नं. २, बिल्डिंग नं. २, फ्लॅट नं. २,
  वझीरा नाका, बोरिवली (प.),
  मुंबई - ४०००९१.
  दूरध्वनी : २८३३२५२०/९८२१०५४४७१
 • ३५. श्री. वसंत बाळकृष्ण सावंत
  साई मानसरोवर, सत्यनगर,
  बि विंग, रुम. नं. ४,
  साईबाबा रोड, बोरिवली,
  मुंबई - ४०० ९२.
  दूरध्वनी : २३८८४६३०
 • ३६. श्री. निनाद दिनकर पाटील
  १७ ब / ११, बळवंत सोसायटी,
  गोविंद नगर, बोरीवली (प.)
  मुंबई - ४०० ०९२.
  दूरध्वनी : ९९२०४९५८२८

 • ३७. श्री. महादेव गोविंद तथा भाऊ सावंत
  आनंद इस्टेट ( केरमाणी बिल्डींग )
  १ ला मजला, खोली क्र. १०१ (ए)
  ना. म. जोशी मार्ग, मुंबई - ४०० ०११
 • ३८. श्री. संजय शंकर चिटणीस
  ११/८१५, अभ्युदय नगर,
  कॉटनग्रीन, मुंबई - ४०० ०३३.
  दूरध्वनी : २४७१३३४३ / ९८६९२०१८१५
 • ३९. डॉ. उषा गुजराथी
  १३ अ प्रभात हौसिंग सोसायटी,
  २८ सेनापती बापट मार्ग,
  दादर, मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४३०७९११ / ९८९००६८२९७
 • ४०. श्री. गोविंद दत्ताराम वारंग
  २०१, पूनम को. हौ. सोसा. खारेगाव,
  कळवा, ठाणे - ४००६०५
  दूरध्वनी : २५४३४४४८/९९६९७८२५२८

   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com