सह सदस्य सूची २

 • ४१. श्री. मनोज रमाकांत अणावकर
  सी-४, युनियन हाऊस,
  लेडी जमशेदजी क्रॉस रोड नं. २,
  माहीम, मुंबई - ४०० ०१६
  दूरध्वनी : २४४६८४६२ / ९८६९१०७५७३
 • ४२. श्रीमती माधुरी विनायक पांगे
  ए-१०३, लोक विहार,
  विहार लेक रोड, पवई,
  मुंबई - ४०० ०८७
  दूरध्वनी : ९८६९५१६८८२
 • ४३. सौ. शोभा महेंद्र सुभेदार
  ३/१२, उत्तम १, मीठबंदर रोड,
  ठाणे (पूर्व) - ४००६०३.
  दूरध्वनी : ९८६९०४९०२३ / २५३२८३६०

 • ४४. श्री. विनायक राजाराम घोडे
  १२८८ / १७ अ, जय महाराष्ट्र नगर,
  टाटा पॉवर हाऊस समोर,
  बोरिवली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६६.
  दूरध्वनी : २८८४१०४६ / ९८६९४७४६८२
 • ४५. श्री. निलेश दत्ताराम बामणे
  ९२/७, तुषार हिल वेल्फेअर सोसायटी,
  श्रीकृष्ण नगर, संतोष नगर,
  गोरेगाव (पूर्व ), मुंबई - ४०० ०६५.
  दूरध्वनी : ९०२९३३८२६८
 • ४६. श्री. धीरज दिनकर कातकाडे
  एम ९ बी / ५०२, प्रतिक्षा नगर,
  सुंदर विहार, सायन (पूर्व)
  मुंबई - ४०००२२.
  दूरध्वनी : ९८२०९१०३४३
 • ४७. श्रीमती पर्णिका यशवंत हेदवकर
  जी/३, आशिष, कस्तुर पार्क,
  बोरिवली (प.), मुंबई - ४०० ०९२.
  दूरध्वनी : ९८९२२९७७८७
 • ४८. श्री. विजय तुळशीराम कदम
  ५०३/४ अ, गुरुदत्त सोसायटी,
  म्हाडा कॉलनी, चुनाभट्टी (पूर्व),
  स्वदेशी मिल रोड, मुंबई - ४०० ०२२.
  दूरध्वनी : २४०५१३१४ / ९८९२३५४३८२
   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com