सदस्य सूची भाग १

 • १. श्री. अशोक आचार्य
  जी -१०१, पटेलनगर,
  महात्मा गांधी क्रॉस रोड नं. ४,
  कांदिवली (प.), मुंबई - ४०० ०६७.
  दूरध्वनी : ६५३४३५५१
 • २. श्री. प्रकाश अकोलकर
  जी-२/१०३, सुंदरवन लोखंडवाला रोड,
  शास्त्रीनगरजवळ, अंधेरी (प.)
  मुंबई - ४०० ०५३.
  दूरध्वनी : २६३१ ८०७४ / ९८९२७२७७००
 • ३. श्री. विजयकुमार शां बांदल
  ४०१/२, स्वामी सदन, सीताराम जाधव मार्ग,  
  लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३.
  दूरध्वनी : २४९४ ४४०३ / ९८२०८३९६३३

 • ४. श्री. मधुकर भावे
  द्वारा डॉ. मृदूला भावे,
  ए-३/७०२, विहंग गार्डन, पोखरण रोड नं. १,
  रेमंड समोर, ठाणे (प.)
  दूरध्वनी : २६६६६२५० / ९८६९२३९९७७
 • ५. श्री. सुरेश शं. बिलये
  ए-४, ओम साईप्रसाद,
  मीठागर रोड, मुलु्ड (पूर्व)
  मुंबई - ४०० ०८१.
  दूरध्वनी : २५६३ १३१२ / ९८६९३९१९००
 • ६. श्री. घन:श्याम भडेकर
  ३४०, आत्माराम बिल्डींग,
  ठाकुरद्वार, मुंबई - ४०० ००२.
  दूरध्वनी : २२०६ ७२५१ / ९८९२७१७७१६

 • ७. श्री. नारायण बांदेकर
  २५, वाडे गल्ली, दातार कॉलनी,
  भांडूप (पूर्व), मुंबई - ४०० ०४२
  दूरध्वनी : २५६१ ३६९९ / ९८३३५९४१७७

 • ८. श्री. जगदीश शि. भोवड
  ४०२, ए-विंग, 'सोमनाथ' कांदरपाडा,
  तलावाजवळ, दहिसर (पश्चिम),
  मुंबई - ४०० ०६८
  दूरध्वनी : ५५४४५८८६ / ९९६९३५०४३६
 • ९. श्री. श्री. श्री. भट
  ३/६, एव्हरेस्ट सोसायटी,
  पं. दीनदयाळ पथ,
  डोंबिवली (प.) - ४२१ २०२
  दूरध्वनी : (०२५१-२४८५३४८ / ९३२०७१९१९०)
 • १०. श्री. रविंद्र य बिवलकर
  ३/१५, गोरेगावकर लेन,
  गोरेगावकर बिल्डिंग, गिरगाव,
  मुंबई - ४०० ००४.
  दूरध्वनी : २३८९०९८१ / ९९६७३६११४५
 • ११. श्री. वसंत भालेकर
  २/१६, आर्यनगर, ताडदेव,
  मुंबई - ४०० ०३४.
  दूरध्वनी : २३५३ ४२५८
 • १२. श्री.  हेमंत गो. चव्हाण
  समर्थ लक्ष्मी अपार्टमेंट,
  सेंट मेरी शाळेजवळ, बाजारपेठ
  ता. उरण, जि. रायगड - ४०० ७०२
  दूरध्वनी : ९९६९२६५६११
 • १३. श्री. रमेश गं चौधरी
  मोतीकृपा, गणेशनगर,
  डोंबिवली (पश्चिम)
  दूरध्वनी : ९८६९००८२३१
 • १४. श्री. दिलीप व. चावरे
  ४०१-बी-१, सुंदरवन, लोखंडवाला रोड,
  अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५३.
  दूरध्वनी : २६३२ ४८७२ / ९८६७५५७३२७
 • १५. श्री. दिवाकर देशपांडे
  आरएच-१/एम-६२, सेक्टर -७,
  वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३.
  दूरध्वनी : २७८२ ३०१० / ९३२२४०६८८९

 • १६. श्री. गिरीश दीक्षित
  ७७०, पारसी कॉलनी, दादर,
  मुंबई - ४०० ०१४.
  दूरध्वनी : २४१२ ४१४४ / ९८३३३९१५५७
 • १७. श्री. हेमंत देसाई
  सी-३, म्युनिसिपल बिल्डींग,
  दा. ग. महाजनी पथ,
  शिवडी (प.), मुंबई - ४०० ०१५
  दूरध्वनी : २४१३५८६४ / ९८२०४७९६८८

 • १८. श्री. विनायक गो. दळवी
  डी - २१२, सरोज अपार्टमेंट, महाकाली रोड,
  अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३.
  दूरध्वनी : २८३६०६७२ / ९८२९२४१९९८

 • १९. श्री. सुभाष गो देशपांडे
  ई-२०४, इनलॅक्सनगर, यारी रोड,
  वर्सोवा, अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०६१.
  दूरध्वनी : २६३२१४८१ / ९३२२६४५२७५
 • २०. सौ. जयश्री देसाई
  ए-७, स्वानंद सोसायटी, गोखले रोड,
  नौपाडा, ठाणे (पश्चिम)
  दूरध्वनी : २५४२ ३४१० / ९२२४४०१०७७
   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com