सदस्य सूची भाग २

 • २१. श्री. रमेश गुणे
 • २२. सौ. भारती गोखले-रुस्तम
  केन्द्रनिदेशक,
  आकाशवाणी प्रसारण भवन,
  बॅकबे रेक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२०
  दूरध्वनी : २८६९२६९८ / ९९६९०००५६१
 • २३. श्री. नारायण मा. हरळीकर
  ०३, तळमजला, जय शुभंम को-ऑप हौ. सोसा.
  देवी चौक, शास्त्रीनगर,
  डोंबिवली (प.) जि. ठाणे - ४२१२०२
  दूरध्वनी : ०२५१-२४८१४३६ / ९८६९४०८९७६
 • २४. श्री. अ. वि. जोशी
  जोशीवाडा, लाला बिल्डींगजवळ,
  अवधूतवाडी, यवतमाळ - ४४५ ००१. • २५. श्री. अनिकेत जोशी
  पहिला मजला, आपटे रुग्णालय इमारत,
  राम मारुती रोड, पहिली क्रॅास गल्ली,
  जैन मंदिरासमोर, ठाणे - ४००६०२.
  दूरध्वनी : २५४० ०१०८ / ९८६९००४४९६
 • २६. श्री. अनिल मा. जोशी
  ३१. पत्रकार सदन, राजेंद्रनगर,
  बोरिवली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६६.
  दूरध्वनी : २८७० ६६८२ / ९८६९०२०७४३

 • २७. श्री. सुधीर म. जोगळेकर
  मधुरा, केळकर पथ,
  रामनगर, डोबिवली (पूर्व)
  दूरध्वनी : ०२५१-२८६०८०४ / ९८२००१६६७४
 • २८. श्री. बाळकृष्ण जाधव
  डी/८/०४, नालंदा सोसा., सेक्टर-१८,
  नेरुळ, नवी मुंबई - ४०० ७०६
  दूरध्वनी : २७७२ ३३५८/ ९९६९२७८७४४

 • २९. श्री. पां. ह. जुनगरे
  ३/७६, पटेल बिल्डींग, गणपतराव कदम मार्ग,
  वरळी, मुंबई - ४०० ०१८.
  दूरध्वनी : २४९२ ९६४० / ९८६९३९६६०९
 • ३०. श्री. प्रकाश बा. जोशी
  सी - २०३, स्वप्न महल, स्वप्ननगरी,
  बाल राजेश्वर रोड, मुलुंड (पं.)
  मुंबई - ४०० ०८०.
  दूरध्वनी : २५६७ ८६८८ / ९८६९०१४५५५
 • ३१. श्री. वि. वि. करमरकर
  मोघे भुवन, गोखले रस्ता (उ),
  दादर, मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४३२ ७३८८
 • ३२. श्री.  प्रकाश ह कुलकर्णी
  बी-३०२, वसंत माईल स्टीन,
  श्रद्धा हॉस्पिटलजवळ, वीरा देसाई रोड,
  अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५८.
  दूरध्वनी : २६७७ ६८६१ / ९८२१०८०१२५
 • ३३. श्री. पद्माकर द. कार्येकर
  द्वारा : योगेश गवळी,
  बी-१, सेलीना अपार्टमेंट,
  महाबळेश्वर हॉटेल समोर,
  बॅंक ऑफ बरोडाच्या मागे, पल्लोड फार्म,
  बाणेर रोड, पुणे - ४११०४५
  दूरध्वनी : ९९७५६१५३०६ / २७२९३६११
 • ३४. श्री. कुमार दे. कदम
  १४-बी, मॅरॅथॉन, गार्डनजवळ,
  लाला देवीदयाळ मार्ग,
  मुलुंड (प.), मुंबई - ४०० ०८०.
  दूरध्वनी : २५६८ ५२१४ / ९८६९६१२५२६ • ३५. श्री. आनंद श्री केतकर
 • ३६. श्री. कुमार चिं. केतकर
  २९/३, हुंडीवाले ब्लॉक्स, कोपरी,
  ठाणे (पूर्व)
  दूरध्वनी : २५३२ ०९६० / ९८२१५२४१३१
 • ३७. श्रीमती संजीवनी खेर
  वैशाली अपार्टमेंट, भालचंद्र रोड,
  दादर, मुंबई - ४०० ०१४

  दूरध्वनी : २४१४ १६६९ / ९८२१४११४७२

 • ३८. श्री. सुकृत खांडेकर
  १०६, धरम-बी,
  सर्वोदयनगर, जैन मंदिर मार्ग,
  मुलुंड (प.), मुंबई - ४०० ०८०.
  दूरध्वनी : २५६९१५६१ / ९५९४२२४०००
 • ३९. श्री. सतीश खांबेटे
  ब-२, गणेश प्रसाद सोसायटी,
  लक्ष्मण म्हात्रे रोड, दहीसर (प.)
  मुंबई - ४०० ०६८
  दूरध्वनी : २८९३ १८२३

 • ४०. श्री. तानाजी वि. कोलते
  १०२, अतूल अपार्टमेंट, डी. पी. रोड एण्ड,
  संकल्प पार्क, औंध टेलेफोनसमोर,
  पुणे - ४११००७.
  दूरध्वनी : ९८९०१७४१८४
   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com