सदस्य सूची भाग २६

 • ५०१. श्री. नागनाथ कल्याणी शिंदे
  डिसील्व्हा झोपडपट्टी, असल्फा व्हिलेज,
  भीमनगर, घाटकोपर (प.)
  मुंबई - ४०० ०८४.
  दूरध्वनी : ९९८७३७१९०६
 • ५०२. श्री. अनिल शंकर गुरव
  ४/३, त्रिमुर्ती चाळ, गणेश नगर,
  ओशिवरा पार्कजवळ, जोगेश्वरी (प.),
  मुंबई - ४०० १०२
  दूरध्वनी : ९८६७०९७८०४
 • ५०३. श्री. सुबोध मधुकरकराव मयुरे
  सी-२१-२, सागर किनारा को.ऑ.
  हौ. सोसायटी,
  सेक्टर ४८, सिवूडस नेरुळ,
  नवी मुंबई - ४००७०६
  दूरध्वनी : ९३२२६५०४८८

 • ५०४. श्री. विलास श्रावण आठवले
  ३३८/श्रीकृष्ण हौ. सोसायटी,
  आनंदगड, शंकर मंदिराशेजारी,
  पार्कसाईट, मुंबई - ७९
  दूरध्वनी : ९८६७५३९९९९/ ९८२००३८७९४
 • ५०५. श्री. अविनाश चंदर लोंढे
  एम २ एक्स १६०, मालेकर वाडी,
  पी. एल. लोखंडेमार्ग, चेंबूर,
  मुंबई - ४०० ०८९.
  दूरध्वनी : ९८६९३९२२२०
 • ५०६. श्री. दीपक मोतीराम तुर्भेकर
  एम-९-बी, प्रेस एन्क्लेव्ह,
  म्हाडा कॉलनी, प्रतीक्षा नगर,
  सायन, मुंबई - ४०००२२
  दूरध्वनी : ९३२३५४२३१७
 • ५०७. श्री. प्रेम पद्माकर म्हात्रे
  म्हात्रे हाऊस, एरंगल व्हिलेज,
  पोस्ट मढ, व्हाया वर्सोवा,
  मालाड (प.), मुंबई - ४०० ०६१
  दूरध्वनी : ९८६९०८११२६
 • ५०८. श्री. अनिल महादेव निर्मळ
  ९०९, तुलसियानी चेंबर्स, फ्री प्रेस मार्ग,
  नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१.
  दूरध्वनी : ९९६९१८९०३२

 • ५०९. श्री.  कल्पेश हरि कसालकर
  खो. क्र. ४०६, शिवसाई निवास,
  महेंद्रा टॉवरच्यामागे, एस. अमृतवार मार्ग,
  वरळी, मुंबई - ४०० ०१३.
  दूरध्वनी : ९८९२३२०२२५
 • ५१०. श्री. ज्ञानेश्वर शंकर आव्हाड
  रुम नं. ००५, सिता को. ऑ. हौ. सोसा.
  अयोध्या नगरी, कल्याण (पूर्व),
  दूरध्वनी : ७७३८४५२१०४

 • ५११. श्रीमती रेणूका जोशी रामचंद्रन
  एनाल-५, बिल्डिंग क्र. २०,
  रुम. नं. १३,  सेक्टर -११, नेरुळ (पूर्व)
  नवी मुंबई - ४००७०६
  दूरध्वनी : ९९३०३६०५५७
 • ५१२. श्री. सुहास दिनकर बि-हाडे
  एच-१४, भावना को. ऑप. हौ. सोसा.
  प्रेस एनक्लेव्ह, प्रतिक्षा नगर,
  सायन (पूर्व), मुंबई - २५
  दूरध्वनी : ९३२०५०५०४६
 • ५१३. श्री. राजेश आप्पा माळकर
  १/२१, सदगुरु निवास,
  जी. डी. आंबेकर मार्ग,
  परेल, मुंबई - ४०० ०१२.
  दूरध्वनी : ९८९२६३०८५०
 • ५१४. श्री. अरविंद तानाजी मोरे
  १२४/८८६, प्रथमेश सोसायटी,
  सर्वोद्य नगर, मेघवाडी,
  जोगोश्वरी (पूर्व), मुंबई - ६०
  दूरध्वनी : ८८२८५५५०२०
 • ५१५. श्री. महेश सुरेश मोरे
  ७०१/६, सेक्टर नं. ५, शांती गार्डन,
  सुर्या शॉपीग सेंटर जवळ,
  मिरारोड
  दूरध्वनी : ९९३०३१३७७७
 • ५१६. श्री. मंदार माधव जोशी
  सागर सम्राट, बी-२०३, मालवणी,
  गायकवाडनगर, मालाड (प.),
  मुंबई - ४०० ०९५
  दूरध्वनी : २८८०६९०३ / ९८६९२२६९६९
 • ५१७. श्री. सत्यजीत सदानंद देसाई
  १/११, ईराणी बिल्डींग,
  गोखले रोड ( राऊथ ), दादर
  मुंबई - ४०० ०२५

  दूरध्वनी : २४३७३९२८ / ९८६९२२६९६९
 • ५१८. श्रीमती प्रज्ञा सुजित महामुलकर
  २ ए/५, एस. एस. वाघ मार्ग,
  नायगाव, दादर (पूर्व),
  मुंबई - ४०० ०१४
  दूरध्वनी : ९३२२६५०४८९
   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com