सदस्य सूची भाग ४

 • ६१. श्री. संजित प्र. नार्वेकर
  ११९, निर्मल, शिवाजी पार्क रोड क्र. ३
  दादर, मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४४५ २७५२ / ९८२११६९१६९

 • ६२. श्री. श्रीकांत ग. नाईक
  ३०३, नव नंदनवन, समाजमंदीरसमोर,
  टिळकनगर, विद्यामंदीर मार्ग,
  डोंबिवली (पू.) - ४२१ २०१
  दूरध्वनी : ०२५१-२४३६७१४ / ९६१९१९५९०६
 • ६३. श्री. आत्माराम वि. नाटेकर
  देव मल्हार को. ऑप. हौ. सोसा.,
  प्लॅट नं. १०३, रिझर्व बॅंक कॉलनी,
  जुनी डोंबिवली (प.) - ४२१ २०२
  दूरध्वनी : ०२५१-२४६२८९६/९९६९५०३५२९
 • ६४. श्री. सतिश का. नाईक
  रॉ-हाऊस क्र. ५४, नीलशील्प सोसायटी,
  काल्हेर, जुना मुंबई-नाशिक हायवे,
  ठाणे (प.) - ४२१३०२
  दूरध्वनी : २५६४७०८० / ९००४०३४९०३
 • ६५. सौ. वसुंधऱा पेंडसे-नाईक
  प्लॅट नं. ६, सौभाग्य, कमला हौ. सोसा.,
  ३५६, एस. के. बोले रोड,
  दादर (प.), मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४३६ २६२६ / ९८२१७९१९७३
 • ६६. श्रीमती शिरीष पै.
  सराफ भुवन, केळुसकर मार्ग (उ),
  दादर, मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४४५ १५७१

 • ६७. श्री. मधुकर पुरंदरे
  ७ आनंद, प्लॉट नं. १९,
  गवंजय सोसायटी,
  युनिट क्र १, आझाद वाडी,
  कोथरुड, पुणे - ४११०२९
  दूरध्वनी : ९३२६४७८३२८/०२०-२५००२६५
 • ६८. श्री. दत्तात्रय दा. पंचवाघ
  ६/४, चंद्रशेखर को-ऑप. सोसा.,,
  स्व. नित्यानंद मार्ग,
  अंधेरी (पू.), मुंबई - ४०० ०६९
  दूरध्वनी : २८३७ ३९३३ / ९८६९०२०७३२

 • ६९. श्री. शरद ला. पाटील
  सी-१०/१०१, मोहन पुरम,
  अंबरनाथ (पूर्व) - ४२१००५
  दूरध्वनी : ०२५१-२६०२८९५

 • ७०. श्री. रजनीकांत प्रधान
  'सारीका' क्र. ४, कलश उद्यान संकुल,
  प्लॅट नं २, कोपरखैरणे, सेक्टर ११,
  नवी मुंबई - ४०० ७०३
  दूरध्वनी : २७५५२४२१
 • ७१. श्री. अशोक पानवलकर
  डी-५, नवसमाज सोसायटी, नेहरु रोड,
  विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५७.
  दूरध्वनी : २६१२१७९३ / ९७६९६६७७८२

 • ७२. श्री.  रविंद्र शां. पांचाळ
  ब्ल्यू गॅलेक्सी क्र. ३. बी विंग,
  ७०३, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,
  दहिसर (पूर्व ), मुंबई - ४०० ०६८
  दूरध्वनी : २८४८०८९१/९९६७६१५५८८
 • ७३. श्री. महेंद्र पंढऱपुरे
  ए-६, कांचनज्योती अपार्टमेंटस्,
  शिवतीर्थ नगर, पौड रस्ता, कोथरुड,
  पुणे - ४११०३८
  दूरध्वनी : २५४१०८२९ / ९४२२३०१८१४
 • ७४. श्री. सोमनाथ पाटील
  इमारत क्र. एच -१७, सदनिका - २०४,
  प्रेस एनक्लेव्ह हौ. सोसायटी, अॅस्टर,
  प्रतीक्षानगर, शीव, मुंबई - ४०००२२.
  दूरध्वनी : ९८२०५३७२२३ / ९२७०३२२३२०
 • ७५. श्री. दिनकर के. रायकर
  २/३५, पत्रकार नगर,
  वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.
  दूरध्वनी : २६४२ ७६०३ / ९८६७५२२०००

 • ७६. श्री. भारतकुमार राऊत
  २१०१, मातोश्रीज पर्ल,
  एस. किर मार्ग, माहिम, मुंबई - ४०० ०१६.
  दूरध्वनी : ९८२००४२३३२
 • ७७. श्री. प्रकाश ग. रायकर
  ५१, श्रीकृष्ण नगर, सरस्वती निवास,
  बोरिवली (पू), मुंबई - ४०० ०६६.

  दूरध्वनी : २८९७ ७३८३ / ९८२०३०८०६०

 • ७८. श्री. रवींद्र ग. रायकर
  ४०५, पारुल को-ऑप. हौ. सोसायटी,
  'ए' विंग, ४ था मजला, वीरा देसाई रोड,
  अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५३.
  दूरध्वनी : २६७३ ५३४९ / ९३२२३४१७३४
 • ७९. श्री. हेमंत ग. रायकर
  ७०१, डॅफॉडिल्स, सदगुरु कॉम्प्लेक्स,
  चेंदणी कोळीवाडा, ठाणे (पूर्व)
  दूरध्वनी : २५३२४२६४ / ९८६७१२६१९६


 • ८०. श्री. मायकल रॉड्रीक्स
  'बोनी', मेरी अपार्टमेंटच्या बाजूला,
  आय. सी. कॉलनी, रोड नं. ३,
  बोरिवली (प.), मुंबई - ४०० १०३
  दूरध्वनी : ९८१९३१५३१० / २८९३२७४४
   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com