सदस्य सूची भाग ५

 • ८१. श्री. यशवंत रांजणकर
  २२०४, सत्यम टॉवर,
  एच. डी. एफ. सी. बॅंकेजवळ,
  ठाकूर कॉम्प्लेक्स, ९० फूट डी. पी. रोड,
  कांदवली (पू.), मुंबई - ४००१०१.
  दूरध्वनी : २८५४ ४३४७
 • ८२. श्री. दशरथ भ. राणे
  १४/३२, बी. आय. टी. चाळ, बेलासीस रोड,
  मुंबई सेंट्रल, मुंबई - ४०० ००८.
  दूरध्वनी : २३००२८२६ / ९८६९६११३३२ • ८३. श्री. चंद्रशेखऱ संत
  ए-५, कविता किरण नीलम नगर,
  मुलुंड (पूर्व), मुंबई - ४०० ०८१,
  दूरध्वनी : २१६३९५६० / ९९८७०९८२४८
 • ८४. श्री. प्रभाकर महादेव शिरोडकर
  २ एफ/एस १, मॉडेल्स मेरीडियन,
  पोस्ट-डोना पावला, पणजी, गोवा - ४०३००४
  दूरध्वनी : ९४२२०६२३९७
 • ८५. श्री. राजाराम सावंत
  २०४, करण, कस्तुरी पार्क,
  गांधारी रोड, निक्की नगर जवळ,
  कल्याण (प) - ४२१३०१
  दूरध्वनी : ०२५१-२३१६५६७ / ९९६९०२८२३९
 • ८६. श्री. दिगंबर म. सावंत
  २२, साईप्रसाद, मिठागर रोड,
  मुलुंड (पू.), मुंबई - ४०० ०८१.
  दूरध्वनी : २५६१ ०७३९ / ९९६९३९३५८१

 • ८७. श्री. हेमंत शिरोडकर
  २/२४, पत्रकार निवास,
  मोतीलाल नगर नं. २. ऑफ लिंक रोड,
  गोरेगाव (प.), मुंबई - ४०० ०९०
  दूरध्वनी : ९८६९८६६८६३
 • ८८. श्री. शंकरराव गो संकपाळ
  बी-५०१, न्यू जस्मिन, इंद्रप्रस्थ पार्क,
  ९० फुटी मार्ग, मुलुंड (पूर्व),
  मुंबई - ४०० ०८१.
  दूरध्वनी : २५६०३३७५ / ९८१९२४७५७४
 • ८९. श्री. चंद्रकांत बाबुराव सकपाळ
  फोर्च्युना, ए विंग, ७०३, लोढा पॅरेडाईझ,
  माजीवाडा फ्लायओव्हर जवळ,
  ठाणे (पश्चिम) - ४००६०१
  दूरध्वनी : २५४१०२६९ / ८०९७५८८९८८
 • ९०. श्री. माणिकराव शिरोडकर
  ४३/१५१५, टिळक नगर,
  चेंबूर, मुंबई - ४०० ०८९.
  दूरध्वनी : २५५२ ०५०१ / ९८६७२३२५०१

 • ९१. श्री. विनायक गो. सावंत
  ३९/४७, जाधवजी जेठाभाई चाळ,
  खो. क्र. ४८, तात्या घारपुरे पथ,
  गिरगाव, मुंबई - ४०० ००४.
  दूरध्वनी : २३८९११७६ / ९९६७५०५२४१
 • ९२. श्री.  प्रताप सदाशिव थोरात
  बी-६०३, अभिषेक अपार्टमेंट्स,
  एसिक नगरच्या मागे, अंधेरी (प.)
  मुंबई - ४०० ०५८.
  दूरध्वनी : २६३७ ०९५९ / ९८७०१०८३४५
 • ९३. श्री. प्रमोद य. तेंडुलकर
  ३०२, ट्यूलिप्स अपार्टमेंट,
  पोस्ट ऑफिसजवळ, श्रीकृष्ण नगर,
  बोरिवली (पू.), मुंबई - ४०० ०६६.
  दूरध्वनी : २८४८०५०५ / ९९६९३७४९३०
 • ९४. श्री. सुहास ठाकूर
  कस्तुरबा कुटीर, काँग्रेस हाऊस,
  व्ही. पी. रोड, मुंबई - ४०० ००४.
  दूरध्वनी : २३८७४६५१ / ९८२०३४५१३८

 • ९५. डॉ. अरुण टिकेकर
  अ-३, विनायक को-ऑप. सोसायटी,
  गांधीनगर, वांद्रे (पू.), मुंबई - ४०० ०५१.
  दूरध्वनी : २६४१ ८२०५ / ९८२१२५९५१२

 • ९६. श्री. दिलीप अनंत ठाकूर
  के/६०२, एकता भूमी गार्डन,
  दत्तापाडा रोड, राजेंद्रनगर,
  बोरिवली (पू.), मुंबई - ४०० ०६६
  दूरध्वनी : २८७००१९० / ९८७०६१६२१६
 • ९७. सौ. नीला वसंत उपाध्ये
  २, नीलकंठ निलयम,
  सांडू बागेसमोर, चेंबूर,
  मुंबई - ४०० ०७१.

  दूरध्वनी : २५२२ १६८६
 • ९८. श्री. प्रदीप के वर्मा
  एच. २८, न्यू आंबोली को-ऑप. हौसिंग सोसायटी,
  अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५८.
  दूरध्वनी : २६७३ ५२८८ / ९८९२३४०१७०

 • ९९. श्री. अजय शरद वैद्य
  २०१-जी-२, सुंदरवन,
  लोखंडवाला रोड, शास्त्रीनगरजवळ,
  अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५३
  दूरध्वनी : २६३२ ३२९३ / ९८६९१३२७२०
 • १००. श्री. राधाकृष्ण वळंजू
  २/१०७, खेर नगर, वांद्रे (पू.)
  मुंबई - ४०० ०५१.
  दूरध्वनी : २६४७३८२१ / ९९६९८६११४२

   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com