सदस्य सूची भाग ६

 • १०१. श्री. श्रीराम र. वेर्णेकर
  गोकुळ निवास क्र. २, ५ वा मजला,
  रानडे रोड, दादर, मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २५४७५४८१ / ९८२०६६४६६६

 • १०२. श्री. रमेश नारायण वाणी
  ३०३, आदित्य कॉम्प्लेक्स,
  टिळक रोड, जयभारत नाका,
  पनवेल - ४१० २०६.
  दूरध्वनी : ९८९२७५२४६६
 • १०३. श्री. सुनील विश्वनाथ वागळे
  २४, धवलगिरी, सोनावाला रोड,
  गोरेगाव (पू.), मुंबई - ४०० ०६३.
  दूरध्वनी : २६८६ ३७४६ / ९८२०१३२५६२
 • १०४. श्री. रमेश झवर
  बी-५६/१०१, मोगरा, व्होल्टास सोसा.,
  वसंत विहार, ठाणे (प.) - ४००६०१
  दूरध्वनी : २१७१२७८१ / ९८६९२३५४८०
 • १०५. श्री. राजन चव्हाण
  टाईप IV/५/२, जि. प. वसाहत,
  सिंधुदुर्ग नगरी, ता. कुडाळ,
  जि. सिंधुदुर्ग - ४१६८१२
  दूरध्वनी : ०२३६२-२२८७८६ / ९४२२३८१८७९
 • १०६. अॅड. शंकरराव चासकर

 • १०७. श्री. जी. ए. कुळकर्णी

 • १०८. श्री. संजीव लाटकर
  २१, उन्नती, महापालिका शाळेसमोर,
  शहाजी राजे रोड, विलेपार्ले (पू)
  मुंबई - ४०० ०५७.
  दूरध्वनी : २६८३ ६९५६ / ९८२११४०५२८
 • १०९. श्री. सुभाष बा. लाड
  ४/१७४, आंबेडकर नगर को-ऑप. हौसिग
  सोसायटी, वरळी, मुंबई - ४०००१८.
  दूरध्वनी : २४९७ १२१९

 • ११०. श्री.  ज्ञानेश रा. महाराव
  ए/१०२, कोहिनूर टॉवर, बाल गोविंद मार्ग,
  रुपारेल कॉलेजसमोर, दादर (प.),
  मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४३२ ४१२९ / ९३२२२२२१४५
 • १११. श्री. देवदास ल. मटाले
  टॉवर नं. २, फ्लॅट न. ९२,
  गोदरेज गार्डन एन्क्लेव्ह,
  फिरोजशहानगर,
  विक्रोळी (पू.), मुंबई - ४०० ०७९.
  दूरध्वनी : २५७४००९० / ९८६९०४४८५२
 • ११२. श्री.  अजित शंकर राऊत
  बी-५०३, पृथ्वी एन्क्लेव्ह को.ऑ. हौ. सो.,
  भोर इंडस्ट्रि स्ट्रॉपसमोर, एक्सप्रेस हायवे,
  मागाठाणे, बोरिवली (पू.), मुंबई - ४०० ०६६
  दूरध्वनी : २८८६५४७० / ९८९२०४०३९९


 • ११३. श्री.  हेमंत सु. सामंत
  १, प्रतिक सोसायटी, जावळेवाडी,
  कबूतरखान्याजवळ, दादर, मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४२२३४७९ / ९८६९०३३१२१

 • ११४. श्री. सतीश रा. मिश्रा
  बी-१०३, गायत्री सतसंग,
  ठाकूर व्हिलेज, कांदिवली (पूर्व)
  मुंबई - ४०० १०१.
  दूरध्वनी : २८८४०४०४ / ९८२०५०६४०६
 • ११५. श्री. उदय रा. तानपाठक
  १ नालंदा सोसायटी,
  साने गुरुजी नगर,
  मुलुंड (पूर्व), मुंबई - ४०० ०८१.
  दूरध्वनी : २५९१६७६७ / ९८२१०५९९००

 • ११६. श्री. सत्यवान गं. ताठरे
  जे / ३०२, एकता भूमी गार्डन,
  दत्तापाडा रोड, राजेंद्र नगर,
  बोरिवली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६६.
  दूरध्वनी : २८७० ४७५३ / ९८६९९३९२२७
 • ११७. श्री. प्रसाद मोकाशी
  १०२/३५२७, नेहरुनगर,
  कुर्ला (पू), मुंबई - ४०० ०२४.

  दूरध्वनी : २५२४ २४०५ / ९८६९०२०७२०

 • ११८. श्री. दिलीप अंतू पंडित
  एम २/अ, ४०१,
  चौथा माळा, कन्नमवार नगर नं. २,
  विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०८३
  दूरध्वनी : ९८६९७२३०९९
 • ११९. श्री. नीलेश सु. वेंगुर्लेकर
  ००१/ए विंग, मंगलमूर्ती, ई सी -५३,
  मंगलगीत को-ऑप. हाऊ. सो. लि.
  एव्हरशाईन सिटी, वसई (पूर्व)
  ठाणे - ४०१२०५
  दूरध्वनी : ०२५०-२४६४५७५
 • १२०. श्री. ज्ञानेश्वर शं. भालेकर
  संस्कार ज्योत, ए-विंग, फ्लॅट नं. १०२,
  गावदेवी को-ऑप. हौ. सोसा.,
  मोरे टॉवरजवळ, गुप्ते रोड,
  डोंबिवली (प.) - ४२१ २०२
  दूरध्वनी : ०२५१-२४०५८१० / ९९६९७५९३५७
   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com