सदस्य सूची भाग ८

 • १४१. श्री. किशोर वि. जोगळेकर
  ७/६, शिवाजी नगर, वरळी,
  मुंबई - ४०० ०२५
  दूरध्वनी : २४९३०६३० / ९८२००३७९८०
 • १४२. श्री. सुहास जोशी
  शुक्रतारा सोसायटी, हनुमान रोड,
  विलेपार्ले (पू.), मुंबई - ४०० ०५७.
  दूरध्वनी : २६१०१०५६ / ९२२४३२५१०१
 • १४३. श्री. अजय सीताराम जोशी
  द्वारा सुभाष कृष्णाजी मालशे,
  ४/२९, पुष्पक निवास को-ऑप. हाऊ. सोसा.
  फाटकवाडी, जुना आयरे रोड,
  डोंबिवली (पूर्व ) - ४२१ २०१
  दूरध्वनी : ०२५१-२४४५७७४ / ९८६९३४४५४१
 • १४४. श्री. अरविद वि. कुलकर्णी
  ५ बी २१, आय आय टी पवई,
  मुंबई - ४०० ०७६
  दूरध्वनी : २५७२२५३० / ९८६९२०२३८० • १४५. श्री. मोहन द. केळुसकर
  १/२/४, भवानी नगर,
  लोटस् को. ऑप. हौ. सोसा.,
  मरोठ-मरोशी रोड,
  अंधेरी (पू.), मुंबई - ४०० ०५९
  दूरध्वनी : २९२५९५५५/ ९८६९०३०९६५
 • १४६. श्री. मिलिंद तु. कोकजे
  ४०४, दीपा अपार्टमेंट्स,
  संत रामदास क्रॉस रोड, मुलुंड (पू.)
  मुंबई - ४०० ०८१.
  दूरध्वनी : २५६८ ४८२६ / ९८१९१६९२२२

 • १४७. श्री. सुरेश ल. केळकर
  बी विंग, ब्लॉक नं. ४३, विमला निवास,
  आई माई मेरवानजी स्ट्रीट,
  परेल, मुंबई - ४०० ०१३
 • १४८. श्री. भगवान गो. काकडे
  १. तळमजला, कामना सोसायटी,
  एस. के. बोले मार्ग दादर, मुंबई - ४०० ०२८,
  दूरध्वनी : ३०४२२७६७
 • १४९. श्री. अरुण द. कुळकर्णी
  ९१/३, त्रिमूर्ती अपार्टमेंट,
  तात्या घारपुरे मार्ग, मुगभाट,
  गिरगाव, मुंबई - ४०० ००४
  दूरध्वनी : २३८८ ०२८४/२३८७११९५
 • १५०. श्री. सदानंद उ. खोपकर
  १६५/४२, पत्रकार को-ऑप. हौसिंग सोसा.,
  नवे टिळक नगर, चेंबुर, मुंबई - ४०० ०८९.
  दूरध्वनी : २५२९३४३७ / ९९२०१५६३५२

 • १५१. श्री. विनय ग. खरे
  अ-००३, शिवप्रेरणा सह. संस्था,
  घाटकोपर-अंधेरी जोड रस्ता,
  असल्फा, साकीनाका, मुंबई - ४०० ०७२
  दूरध्वनी : ९८२०३२८६१९ / ९८६९२८५७४५
 • १५२. श्री.  अशोक शं. कारखानीस

 • १५३. श्री. दत्तात्रय रा. खांडगे
  १९/२, चासकर चाळ, डी. पी. वाडी,
  घोडपदेव, मुंबई - ४०० ०३३.
  दूरध्वनी : २४७०६६८४ / ९९६७३१४१९७
 • १५४. श्री. सुधीर को-हाळे
  सीडी-५९/डी-२४, श्रीरंग सोसा.,
  पाण्याच्या टाकीजवळ, ठाणे (प.) - ४०० ६०१
  दूरध्वनी : २५३४ ३०७५
 • १५५. श्री. दिलीप दा. करंबळेकर
  सी-७०४, मीना टॉवर्स,
  स्वस्तिक पार्क, चेंबूर, मुंबई - ४०० ०७१.
  दूरध्वनी : २५५२ ९७७५

 • १५६. श्री. सलिल मं. काकडे
  ई-९०९, ब्ल्यू ओआसीस,
 • गौरव गार्डन जवळ, महावीर नगर,
  कांदिवली (प.), मुंबई - ४०० ०६९
  दूरध्वनी : ९८३३६६४०४४
 • १५७. श्री. चंद्रशेखर वि. कुळकर्णी
  १०४, लक्षचंडी अपार्टमेंट, ९ वा मजला,
  गोकूळधाम, गोरेगाव (पू.), मुंबई - ४०० ०६३

  दूरध्वनी : २८४९ ३३९९ / ९५९४९९३५१०
 • १५८. सौ. सुगंधा लोणीकर
  १० वसंत गुरुदत्तकृपा को.ऑप. हौ.
  वडाळा बस डेपो मागे,
  वडाळा (प.), मुंबई - ४०० ०३१
  दूरध्वनी : २४१३ ८६०३ / ९८२०१२९६७५
 • १५९. श्री. यशवंत स. मुळ्ये
  ३/४९, चैतन्य नगर, वाकोला ब्रिज,
  सांताक्रुझ (पू.), मुंबई - ४०० ०५५.
  दूरध्वनी : २६६८ ३७०५ / ९८२०३५१५०६


 • १६०. श्री. सुधाकर ओलवे
  ४१, टावर ए-६, गोदरेज गार्डन एनक्लेव्ह,
  फिरोजशहा नगर, विक्रोळी (पूर्व),
  मुंबई - ४०० ०७९.
  दूरध्वनी : २५७४८१४६ / ९८२०९०४२१२
   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com