सदस्य सूची भाग १०

 • १८१. श्री. विनय सहस्त्रबुद्धे
  १०३, सुरभि अपार्टमेंट्स,
  ग्रीन रोड, पारसिक बॅंकेच्यासमोर,
  लुईसवाडी, ठाणे (प.), - ४०० ६०४
  दूरध्वनी : २५८३ ७९९७ / ९८२१०६६२८१
 • १८२. श्री. विजय अ. तारी
  ब-५, 'प्राप्ती' चिकू वाडी,
  पश्चिम बोरिवली, मुंबई - ४०० ०९२,
  दूरध्वनी : २८९८२७३९ / ९२२३४१०९५०

 • १८३. श्री. सुरेशचंद्र र. वैद्य
  ३०४, विघ्नहर्ता सोसा.
  एम. एच. हायस्कूलजवळ,
  स्टेशन रोड, ठाणे - ४०० ६०२
  दूरध्वनी : २५४००८७८ / ९८९२७१२२१४
 • १८४. श्री. विजय द. वैद्य
  ११/८५४, जय महाराष्ट्र नगर,
  बोरिवली (पू.), मुंबई - ४०० ०६६
  दूरध्वनी : २८८५५६५८ / ९८२०८२६९७४


 • १८५. श्री. राजू वेर्णेकर
  २/१०, नालंदा, स्वामी समर्थनगर,
  अंधेरी (प. ), मुंबई - ४०० ०५३.
  दूरध्वनी : २६३६ ३७१८ / ९८२०६४०७०२
 • १८६. श्री. प्रकाश ब. विचारे
  ३०१, जय अंबे को-ऑप. हौ. सोसा.,
  राजेंद्रनगर, बोरिवली (पू.), मुंबई - ४०० ०६६.
  दूरध्वनी : २८७० ८२२९ / ९८००७०४८३८
 • १८७. श्री. नरेंद्र वि. वाबळे
  १०९, घोडपदेव रोड,
  ज. ह. वाबळे चौक, मुंबई - ४०० ०३३.
  दूरध्वनी : २३७२ ६१५६ / ९८२०१५२९३६
 • १८८. श्री. सुरेश वडवलकर
  ए-२३५ वाशी प्लाझा, सेक्टर १७,
  वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३
  दूरध्वनी : २७६५ २००० / ९८६९५८३०००
 • १८९. श्री. मोहन वालावलकर
  ए-४७, न्यू गजंत सोसा., कोसोमगो नगर,
  कोरा केंद्रासमोर, एस. व्ही. रोड,
  बोरिवली (प.), मुंबई - ४०० ०९२.
  दूरध्वनी : २८६२ ६६८३
 • १९०. श्री. प्रवीण बु. वराडकर
  ब-१०६, चारु सौरभ सोसा., वझिरा नाका,
  बोरिवली (प.), मुंबई - ४०० ०९२.
  दूरध्वनी : २८९८ ०८२७ / ९८९२४३७३३२

 • १९१. श्री. सुरेश कराळे
  ३०२, माध्यम, १३९, एम. जी. रोड,
  गोरेगाव (प.), मुंबई - ४०० ०६२,
  दूरध्वनी : २८७२ ९६७९ / ९३४३०३४४०२

 • १९२. श्री. संतोष भिंगार्डे
  २०४, कुणाल अपार्टमेंट, राजपार्क जवळ,
  राजाजीपथ, म्हात्रे नगर,
  डोंबिवली (पू.) - ४२१ २०१.
  दूरध्वनी : ९८२१६६७२३४
 • १९३. श्री. विलास अनंत मुकादम
  दूरध्वनी : ९३२४०८३८७२ • १९४. श्री. श्रीकांत आंब्रे
  ५०९, मंगलमूर्ती सोसायटी, स्टॅंडर्ड मिल लेन,
  नवा प्रभादेवी मार्ग, मुंबई - ४०० ०२५.
  दूरध्वनी : २४३६ ३९०७ / ९८१९४५५८५२
 • १९५. श्रीमती प्रतिमा जोशी
  १०/३७६, चौथा मजला,
  सम्राट को-ऑप. हौ. सोसा.,
  नेहरु नगर, कुर्ला (पू.), मुंबई - ४०० ०२४.
  दूरध्वनी : २५२३४९६८ / ९८२१२६३००२

 • १९६. श्री. रविकिरण देशमुख
  इ-२/१०४, पवई-विहार कॉम्प्लेक्स,
  आदी शंकराचार्य मार्ग, पवई,
  मुंबई - ४०० ०७६
  दूरध्वनी : २५७० ०१७७ / ९८६९०२०७४०
 • १९७. श्री. विनायक चं. परब
  ए-६०४, गोकुळ व्ह्यू, ठाकूर संकूल,
  कांदिवली (पू.), मुंबई - ४०० १०१,

  दूरध्वनी : ६५२५ ८८०० / ९८९२६०११२०


 • १९८. श्री. नीळकंठ ह. रेवदंडकर
  नवीन म्हाडा वसाहत, १-क-४०२,
  नागरी निवारा वसाहत, प्लॉट ५-१ च्या मागे,
  जन. अरुणकुमार वैद्य मार्ग, दिंडोशी
  गोरेगाव (पू.), मुंबई - ४०० ०६५
  दूरध्वनी : २८४१ ६८८३
 • १९९. श्री. धनंजय श्रीकृष्ण रानडे
  १/ए-५०१, मिलेनियम आर्केड,
  गोपीनाथ चौक, गरीबाचा वाडा,
  डोंबिवली (पश्चिम) - ४२१२०२
  दूरध्वनी : ०२५१-२४०६९१७
 • २००. श्री. अरविंद रा. सुर्वे
  १९/ए-१०२, मागठाणे अक्षर पत्रकार को-ऑप.
  हौ. सोसा., टाटा पॉवर हाऊस,
  बोरिवली (पू.), मुंबई - ४०० ०६६
  दूरध्वनी : २८८४४११३ / ९८६९२३६२८३
   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com