सन्माननीय सदस्य

 • १. सौ. ललिता न. बापट
  शिवतीर्थ को-ऑप. हौ. सोसा.
  भुलाभाई देसाई रोड,
  मुंबई - ४०० ०२६.
  दूरध्वनी : २३५२३६४४
 • २. श्री. पुरुषोत्तम बावकर
  १२, झपूर्झा, साहित्य सहवास,
  म. कालेलकर मार्ग, वांद्रे (पूर्व)
  मुंबई - ४०० ०५१.
  दूरध्वनी : २६५९ २५६४ / ९८७०१०१५४७
 • ३. श्री. नारायण मा. केळकर
  ३०१, बझार रोड, देशपांडे चाळ,
  वांद्रे, मुंबई - ४०० ०५०.
  दूरध्वनी : २६५५ ३६४७
 • ४. श्री. सुधीर नांदगावकर
  ५१, सनफ्लॉवर, आर्चिड कॉम्प्लेक्स,
  माजिवडे, ठाणे (प.) - ४०० ६०१
  दूरध्वनी : २५३४ १८९७ / ९३२३९४१८९७
 • ५. श्री. चंद्रकांत पुरंदरे
  ३०१-डी, साईपूजा अपार्टमेंट्स,
  विक्रोळी स्टेशनजवळ, जनकल्याण बॅंकेच्यामागे,
  विक्रोळी, मुंबई - ४०० ०८३.
  दूरध्वनी : २५७४ १२०१ / ९३२४५३३३९७
 • ६. श्री. यशवंत पाध्ये
  ११-ब, स्वाती, अमृतकुंभ सोसायटी,
  कृ. वा. चितळे पथ, दादर,
  मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४३८ २२९१ / ९२२१३३०२६१
 • ७. श्री. रमेश गंगाराम राणे
  ८-१, लिलीया नगर, उद्योगनगर रोड,
  गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०६२.
  दूरध्वनी : २८७४ ६८४६ / ९८६९७४०१२४
 • ८. श्री. वसंत लक्ष्मण गडकर
  २०१, सन अॅन्ड ब्रीज को. ऑ. हौ. सो.
  सहकार रोड, गरवारे चौकाजवळ,
  अंधेरी (पूर्व ), मुंबई - ४०० ०५७.
  दूरध्वनी :  २६१७ ५००९
 • ९. श्री. पी. डी. जगताप
  सिल्व्हर क्राफ्ट, ओल्ड मॅगी कॉटेज,
  मार्वे रोड, मालाड (प.), मुंबई - ४०००६४.
  दूरध्वनी : २८०७०८३५
 • १०. श्री. वसंत खेर
  बी-६३, कमलपुष्प चेंबर्स, कृष्मचंद्र रोड,
  वांद्रे रिक्लमेशन, मुंबई - ४०० ०५०.
  दूरध्वनी : २६४० ९२६०
 • ११. श्री. भालचंद्र नाईक
  १/५६, सरदार नगर, शीव (पूर्व)
  मुंबई - ४०० ०२२.


 • १२. श्रीमती उज्ज्वला पाटील-धर
  ४/७४, पत्रकारनगर,
  मधुसूदन कालेलकर मार्ग,
  वांद्रे (पू.), मुंबई - ४०० ०५१.
  दूरध्वनी : ९८२१०८००३८/२६५९ २०६८
 • १३. श्री राम प्रधान
  बी-५, भवानी को-ऑप. हौ. सोसा.,
  मुंबई-पुणे रोड, कळवा, ठाणे - ४०० ६०५.
  दूरध्वनी : २५४० ७३२७

 • १४. श्री. कृ. पां. सामक
  द्वारा : निलिमा मुरार,
  १०३, डॅफोडील, सदगुरुगार्डन्स,
  मीठबंदर रोड, ठाणे (पू.) - ४०० ६०३.
  दूरध्वनी : २५३२४७६६
 • १५. श्री. पंडित शिंपी
 • १६. श्री. पंढरीनाथ सावंत
  २/१२, दिग्विजय मिल पत्रा चाळ,
  दत्ताराम लाड मार्ग, मुंबई - ४०० ०३३.
  दूरध्वनी : २३७५६६११ / ९८६९४४२४२५
 • १७. श्री. जयंतराव साळगावकर
  लक्ष्मी सदन, पारसी जिमखान्याजवळ,
  ६०४-बी, आंबेडकर रोड, दादर,
  मुंबई - ४०० ०१४.
  दूरध्वनी : २४१३१७८५
 • १८. श्री रघुनाथ घनकुटकर
  १६, सहजीवन, जगजीवन सोसायटी,
  आर. टी. ओ. रोड, सहयोग नगर,
  चार बंगला, अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५३.
  दूरध्वनी : २६३६२६७९
 • १९. श्री. वि. स. बर्वे,
  २/६, गंगानगर को-ऑप, हौ. सोसा.
  लेले आळी, भारताचार्य वैद्य चौक,
  कल्याण (पश्चिम), जि. ठाणे
  दूरध्वनी : ०२५१-२२०००९४ / ९८६७८०१९४८

 • २०. श्री. बाळ निमकर
  साईनागरी निवारा सहकारी गृह. संस्था
  प्लॉट नं. ६, बिल्डींग २/बी/१४,
  फिल्मसिटी रोड, गोरेगाव (पूर्व)
  मुंबई - ४०० ०६५
  दूरध्वनी : ९८२१७४४५७२
   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com