सन्माननीय सदस्य २

 • ४१. श्री. सुधाकर विजापूरकर
  ७८, विजयनगर, दादर,
  मुंबई - ४०० ०१८.
  दूरध्वनी : २४९४ २०९२

 • ४२. श्री. रॉक कार्व्हालो
  निवारा, माणिकपूर,
  वसई (प.), ४०१ २०२
  दूरध्वनी : (०२५०-२३८२ ५०६)

 • ४३. श्री. दिनू रणदिवे
  घामट टेरेस, दादर,
  मुंबई - ४०० ०२८.
  दूरध्वनी : २४२२ ४०७४

 • ४४. श्री. राम पटवर्धन
  ८/९, 'शाकुंतल' पहिला मजला,
  आनंद पार्क, ठाणे (प.)
  दूरध्वनी : २५३६१५५९
 • ४५. श्री. वसंत केशव नाईक
  १८३/४९९०, पंतनगर,
  घाटकोपर (पूर्व ), मुंबई - ४०० ०७५.
  दूरध्वनी : २५१५ ३०४४
 • ४६. श्री. पद्मनाभ शं. मंदा
  बी -२०८, उषानगर, व्हिलेज रोड,
  भांडुप, मुंबई - ४०० ०७८.
  दूरध्वनी : २५६६ ०७९१/९३२२२४४७६०
 • ४७. श्री. कृ. ल. मानकर
  २२, अंकुर, तांबे नगर, सरोजिनी नायडू रोड,
  मुलुंड (प.), मुंबई - ४०० ०८०
  दूरध्वनी : २५६७ ८०७३ / ९८९२२६६६७४ • ४८. श्री. सूर्यकांत फातरफेकर
  डी-२२०, हिल गार्डन,
  गुल मोहोर को-ऑप. हौ. सोसा;
  टिकूजीनी वाडीजवळ, चितळसर, मानपाडा
  ठाणे  (प.) - ४००६०७
  दूरध्वनी :  ९४२११५७३०३
 • ४९. श्री. लक्ष्मण गो. तावडे
  नीलकंठ व्हिला, बी-४, DNC हायस्कूलजवळ,
  नांदिवली रोड, डोंबिवली (पू.)
  दूरध्वनी : ०२५१-२८८१६०४

 • ५०. श्री. आत्माराम ज. मोरे
  ए-१०३, सरोज अपार्टमेंट्स, महाकाली रोड,
  होली स्पिरीट हॉस्पिटलसमोर, अंधेरी (पू.),
  मुंबई - ४०० ०९३.
  दूरध्वनी : ९८६९३९३३९८
 • ५१. श्री. चंद्रकांत र. चव्हाण
  १/१८, सागर को-ऑप. हौ. सोसा.,
  रहेजा हॉस्पिटलजवळ, माहीम कॉजवे,
  माहिम, मुंबई - ४०० ०१६.
  दूरध्वनी : ९८२१७९२००६
 • ५२. श्री. विजय रामभाऊ मराठे
  सी-१२, उज्जवल टेरेस,
  रायकरनगर, धायरी, पुणे -४१.
  दूरध्वनी : ९८९०३९०५८४

 • ५३. श्री. रमेश वाबगावकर
  अ-६४, कमलपुष्प, ६, वांद्रे रेक्लेशन,
  मुंबई - ४०००५०.

  दूरध्वनी : २६४०३३९८/९८१९९१४१६६


 • ५४. श्री. मधू मंगेश कर्णिक
  १८/४०१, मार्व्हल, शास्त्री नगर,
  लोखंडवाला रोड, अंधेरी (प.)
  मुंबई - ४०० ०५३.
  दूरध्वनी : २६३६०४६०
 • ५५. डॉ. मनोहर मो. मोघे
  घरकूल, नाईक वाडी, आरे रोड,
  गोरेगाव (पू.), मुंबई - ४०० ०६३.
  दूरध्वनी : २८७४६३४१
 • ५६. श्री. मधूकर जयराम नाशिककर
  नारायण भुवन, महर्षि कर्वे पथ,
  नौपाडा, ठाणे - ४००६०२
  दूरध्वनी : २५३३१८८३
 • ५७. श्री. ईसाक मुजावर
  द्वारा : अनिल लाटकर, भाटिया बिल्डींग,
  बी-१८, पहिला मजला, लेफ्ट. दिलीप गुप्ते पथ,
  माहिम, मुंबई - ४०० ०१६.
  दूरध्वनी : ९८९२७८२९६६
 • ५८. श्री. बाळ ठाकूर
  ३/१३, समर्थ नगर, चुनाभट्टी,
  मुंबई - ४०० ०२२.
  दूरध्वनी : २४०५३६८४

 • ५९. श्री. मनोहर बोर्डेकर
  १०१, यशवंतदीप, बी विंग,
  शंभरफुटी बायपास रोड, डोगरपाडा,
  विरार (पूर्व), जि. ठाणे - ४०१३०३
  दूरध्वनी : (०२५०-२०२५०७७)
 • ६०. श्रीमती लैला महाजन
  ६४/५०३, मोतीलाल नगर नं. ३,
  आझाद मैदानाजवळ, गोरेगाव (प.)
  मुंबई - ४०० ०९०.
  दूरध्वनी : २८७२४६८५
   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com