सन्माननीय सदस्य ३

 • ६१. श्री. श्रीकांत गोपिनाथ मलुष्टे
  ४०६, शांग्रीला-१, सात बंगला, वर्सोवा,
  मुंबई - ४०० ०६१.
  दूरध्वनी : २६३६५२१४/९८२१३४६०८६
 • ६२. श्री. दिनकर गांगल
  ए/३, अजिंक्यतारा, सीएसटी रोड,
  चेंबूर, मुंबई - ४०० ०७१
  दूरध्वनी : २५२२१६४८/९८६७११८५१७
 • ६३. श्री. स. पां. देशपांडे
  लौकिक को. ऑप. हौ. सोसायटी,
  ब्लॉक नं. १६, गाडगे महाराज लेन,
  ऑफ दादासाहेब फाळके रोड,
  दादर (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१४.
  दूरध्वनी : २४५१०२६८ / ९८७०००७०२२
 • ६४. श्री. ह. शि. खरात
  बी ३३/१३१, सिद्धार्थ नगर,
  गोरेगाव (प.), मुंबई - ४०० ०६२.
  दूरध्वनी : २८७४२३३६ • ६५. श्री. प्रभाकर नेवगी
  मलिक बिल्डिंग, फ्लॅट नं. १२, चौथा मजला,
  डी. व्ही. देशपांडे मार्ग, शिवाजी पार्क,
  दादर (प.), मुंबई - ४०० ०२८.

 • ६६. श्री. युधिष्ठिर जोशी
  एच ४/६०४, म्हाडा कॉलनी,
  प्रतिक्षा नगर, सायन (पूर्व),
  मुंबई - ४०० ०२२.
  दूरध्वनी : ९८२०३८८८६१ / ९७५७४००९

 • ६७. श्री. विनायक प्रल्हाद बेटावदकर
  शेलार बिल्डिंग, तळ मजला,
  खोली क्र १ आणि २, जेल रोड,
  आधारवाडी चौक, कल्याण (प.)
  दूरध्वनी : ९३२४८२३९८८

 •  ६८. श्रीमती विमला पाटील
  ४०४, एव्हरेस्ट चेंबर, वर्षा बंगल्यासमोर,
  मलबार हिल, मुंबई - ४०० ००६

  दूरध्वनी : २३६३४७४७


   

संस्थेची अध्यक्ष परंपरा  

 • 001.jpg
 • 00001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com